Как да участвам в Търг на A&M

Ето как:

Цени

Всички цени в каталозите на «A&M» са в евро. 1 € = 1.95583 BGN.
За улеснение в скоби се посочват и цените в лева (в сила от 10.08.2021)

Стъпка за наддаване

10 € до 1.000 € и 50 € над 1.000 €. (Понякога тази стъпка се променя от Водещия)

Раз­че­ти (Ести­ма­ция)

Раз­чет­на­та про­даж­на це­на (Ести­ма­ция) на вся­ка по­зи­ция, уча­ства­ща в тър­га е от­пе­ча­та­на до опи­са­ние­то и не включ­ва Пре­мия­та на Ку­пу­ва­ча, коя­то е в допу­сти­ми гра­ни­ци и е описа­на в „На­чи­ни на над­да­ва­не­то“.

Раз­че­ти­те се при­го­твят пред­ва­ри­тел­но до­ста вре­ме пре­ди раз­про­даж­ба­та, не са окончател­ни и са пред­мет на пре­раз­глеж­да­не. „Ести­ма­ция“ се от­на­ся до це­на­та на съответна­та пози­ция. Напр. 300 – 600 € оз­на­ча­ва, че пози­ция­та може да бъ­де пред­ло­же­на на Аук­цио­на в гра­ни­ци­те на та­зи су­ма.

A&M“ си запаз­ва из­клю­чи­тел­но­то пра­во да про­ме­ня пред­ло­же­ни­те це­ни в духа на по­ли­ти­ка­та на фир­ма­та и съоб­ря­за­вай­ки се с па­зар­на­та конюкту­ра.

Ham­mer pri­ce

„Ham­mer pri­ce“ е стан­дар­тен тер­мин на все­ки Аук­цион и оз­на­ча­ва фи­нал­на цена при „удар на чук­че­то“. Счи­та се, че след Ham­mer pri­ce по­зи­ция­та е прода­де­на окон­ча­тел­но.

Пре­мия на Ку­пу­ва­ча

Тя е задължителна и пла­ти­ма на – 20% за стойности до €2.000 на всеки отделен лот, над тази сума до €19.999 е 15% и за €20.000 и нагоре – 10%. Таксата се изчислява за всеки лот поотделно.

Пов­ре­де­ни и ре­ста­ври­ра­ни по­зи­ции

Евен­ту­ал­ни­те ку­пу­ва­чи във всич­ки слу­чаи са от­го­вор­ни за опре­де­ля­не на фи­зи­че­ско­то състоя­ние на гру­пи­те пред­ме­ти, уча­ства­щи в тър­га и по от­но­ше­ние на то­ва се от­на­сят до клауза 15 на Стан­дарт­ни­те сро­ко­ве и условия на про­даж­ба­та. Не се счи­та, че вся­ко изявление, от­на­ся­що се до съ­стоя­ние­то на пред­мет е категорично и “А&М“ не га­ран­ти­ра, че ня­ма дефек­ти, не­до­статъ­ци или ре­став­ра­ции, ко­и­то не са би­ли специфич­но раз­гле­да­ни.

До­кла­ди за съ­стоя­ние­то

За да се под­по­мог­нат же­ла­ещи Ку­пу­ва­чи, ко­и­то не мо­гат да на­блю­да­ват про­даж­ба­та на живо, „A&M “ се готови да из­пра­тят по по­ща­та или по e–ma­il, докла­ди за съ­стоя­ние­то, из­гот­ве­ни от спе­циа­лист. Те­зи до­кла­ди слу­жат са­мо ка­то ръковод­ство, без юри­ди­че­ско за­дъл­же­ние към на­ши­те Стан­дарт­ни условия на про­даж­ба.

Обяснение на термините в каталога

Вся­ко изявле­ние, от­на­ся­що се до ав­торство, приписва­не на, произ­ход, дата, въ­зраст и съ­стоя­ние представля­ва за­явя­ва­не на мнение и не трябва да се счита за твър­де­ние или пред­ставя­не на факти. „A&M“ си запазва право­то да форми­рат свое мнение, да се консулти­рат и разчи­тат на експерти или считани от тях за на­деждни.

1. Кар­ти­на, ка­та­ло­ги­зи­ра­на с името/името и фа­ми­лия­та на ху­дожни­ка, по наше мнение е твор­ба на то­зи художник. Кога­то първи­те имена на ху­дожни­ка не се знаят, се­рия­та от звез­дички, коя­то е по­след­ва­на от фамилно­то име на художника, не­за­ви­си­мо да­ли е пред­ше­ства­на от инициали или не, оз­на­ча­ва, че по на­ше мнение карти­на­та е на ху­дожни­ка, чието име е на­пи­са­но. Също­то се отна­ся и за го­ди­ни­те на ражда­не и смърт на съот­ветния ху­дожник;

2. Кар­ти­на, ка­та­ло­ги­зи­ра­на ка­то: „Атри­бу­ти­ра­на…“, е по на­ше мнение, вероятно, ра­бо­та на то­зи ху­дожник;

3. Кар­ти­на, ка­та­ло­ги­зи­ра­на ка­то: „В ма­ниера на …“, по на­ше мнение е ра­бо­та в стил, който се свър­зва с то­зи художник;

4. Тер­минът „Носи подпис на…“, по на­ше мнение оз­на­ча­ва, че карти­на­та е подпи­са­на от друга ръ­ка, но творбата е ориги­нал на ху­дожни­ка;

5. Всички ре­фе­ренции до подпис, надпи­си и да­ти се от­на­сят до на­стоя­що­то състоя­ние на твор­ба­та;

6. Тер­минът „Опа­ко­ва­на“ е запа­зе­на марка® на „A&M“ и се от­на­ся за твор­би, които са упоме­на­ти в ка­та­ло­га, но не се виждат от ку­пу­ва­чи­те, до­ка­то не бъдат за­ку­пе­ни и ку­пу­ва­чът из­рично не по­же­лае да бъ­дат от­крити. Рис­кът за „Опакована“ карти­на е за смет­ка на ку­пу­ва­ча.

7. Терминът “Монографирана”, означава, че творбата е била обнародвана в печатни издания преди показването й на аукциона.

8. Раз­ме­ри­те се да­ват с ви­со­чи­на­та преди ши­ро­чи­на­та в сантиметри

Начини на наддаване

Лич­но – За да надда­ват на продажба лично, всич­ки по­тенциал­ни ку­пу­ва­чи трябва да бъ­дат ре­ги­стри­ра­ни в деня на продажба­та. Моля, но­се­те до­ку­мент за са­мо­личност, ко­йто Ви е необхо­дим за да се ре­ги­стри­ра­те и да по­лу­чи­те ли­чен но­мер за надда­ва­не, преди на­ча­ло­то на Аук­циона. На Вас Ви се издава та­лон с от­пе­ча­тан но­мер на него, който е съ­гласу­ван с Ваши­те регистрационни по­дроб­но­сти. За да бъ­де­те ус­пе­шен ку­пу­вач трябва да сте си­гурни, че Вашият но­мер се вижда ясно от Аук­ционе­ра и че Вашият но­мер е този, който се из­виква ка­то ку­пу­вач. Ако има ня­какво съ­мнение, от­но­сно цена­та при удара на чукче­то или от­но­сно ку­пу­ва­ча, Вие трябва да привлечете не­за­бавно внима­нието на Аук­ционе­ра или на член от личния състав към то­ва. Всички по­зи­ции се факту­ри­рат на името и ад­ре­са, да­де­ни в ре­ги­стра­цион­ния форму­ляр, който не мо­же да се прех­върля. В края на продажба­та или ко­га­то сте приклю­чи­ли с надда­ва­не­то, мо­ля върне­те Вашия но­мер на служи­те­ля на ре­ги­стра­ция­та. Реги­стра­ция­та приключва 15мин. преди на­ча­ло­то на Аукциона.

По те­ле­фон – При невъзможност да участвате с „Аукционен формуляр за отъстващи” и/или държите да наблюдавате Аукционна лично, е въведена услугата – „Наддаване по телефон”. За целта е необходимо предварително да дадете своята заявка и да направите депозит за тази услуга в рамките на 300 € (триста евро). Депозитът се връща, при положение, че сте направили успешна покупка и може да бъде задържан при нелоялно поведение или груба манипулация. Тази услуга за проверени клиенти е със специален статут и те не заплащат депозит

Аукционен  Формуляр  за  отсъстващи

(това е бланка, която се получава и попълва преди началото на Търга и се намира на разположение при записването за участие непосредствено преди влизането в залатаБланката не е публикувана тук.)

Стандартни срокове и условия на продажба

1. Дефи­ни­ции/Интерпрета­ция

Спо­ред те­зи усло­вия „Апо­лон и Мер­ку­рий“ (нався­къ­де по–до­лу упоме­на­то ка­то „A&M„) действат ка­то аукционе­ри и аген­ти за прода­ва­ча и представителят на „A&M„, който провежда търга се на­ри­ча „Аукционерът“. Вся­какви справки и от­на­ся­не към „A&M“ се правят или от­на­сят към не­го­ви­те служи­те­ли и аген­ти. Референция­та до ли­це включва ин­ди­вид, фирма, корпора­ция (лими­ти­ра­на или не) или вся­ко друго тяло. Наиме­но­ва­ния­та на клау­зи­те не се вземат предвид при конструира­не­то и интерпретация­та на тези условия.

2. Общи по­ло­же­ния

A&M“ по­ла­га всич­ки усилия да подси­гу­ри точност­та на каталога си и описанието на вся­ка група участва­щи карти­ни.

А) Вся­ка по­зи­ция/вся­ка група по­зи­ции, както е из­ло­же­на в катало­га или както е разде­ле­на или комби­ни­ра­на с коя­то и да е друга група или групи, се продава от прода­ва­ча с всич­ки недостатъци, де­фекти и греш­ки на описанията.

Б) „A&M“ не по­ема от­го­ворност за ав­тентичност­та, приписването, истинността, произ­хо­да, ав­торство­то, датата, възрастта, пе­риода, състоянието или ка­че­ство­то на коя­то и да би­ло по­зи­ция, ос­вен ако не са би­ли писме­но ин­структи­ра­ни от стра­на на прода­ва­ча да га­ранти­рат, и в та­ки­ва случаи „A&M“ правят то­ва като аген­ти на прода­ва­ча и не са от­го­ворни за таки­ва претенции и ис­ка­ния.

В) Всички изявле­ния, от­пе­ча­та­ни в ка­та­ло­га или на­праве­ни устно по отношение на проблеми­те, из­ло­же­ни в т.Б по–го­ре, са само изя­ва на мнение и не се прие­мат ка­то, или на­ме­кващи че са, га­ранция или пред­ставя­не на факти от стра­на на „A&M„, ос­вен ако писме­но не са би­ли ин­структи­ра­ни от продавача да га­ранти­рат, и в такива случаи „A&M“ правят то­ва, но не но­сят от­го­ворност за искания от то­зи род.

Г) Все­ки иск по който и да е би­ло статут трябва да се из­прати до „A&M“ в писмен вид, в рамки­те на 10 ра­ботни дни от де­ня на продажба­та.

3. Тър­гът

А) Аук­ционе­рът има аб­со­лютна­та от­го­ворност да разде­ля коя­то и да би­ло пози­ция и/или група, да комбинира две или по­ве­че произволно из­брани или да из­те­гли ед­на или по­ве­че групи от продажбата, да откаже надда­ва­не, да ре­гу­ли­ра надда­ва­ния­та или да от­ме­ня продажба­та, без да изтъква причи­ни­те и без предварително уведомя­ва­не. Той мо­же да надда­ва от името на продавача за всич­ки пред­ла­га­ни по­зи­ции, на резерв или на решението на Аукционе­ра.

Б) Участ­ни­кът в търга наддал най–ви­со­ко е Купу­ва­чът, ос­вен в случай на спор. Ако по време на търга Аукционе­рът счита, че е възникнал спор, той има аб­со­лютно­то право да го разре­ши или повторно да предложи да­де­на по­зи­ция. „A&M“ мо­же по свое собстве­но ус­мо­трение да опре­де­ли пред­ва­ри­телна­та сума на наддава­не или да от­ка­же надда­ва­не.

В) Вся­ка по­зи­ция е из­ло­же­на за продажба на запа­зе­на­та це­на, по­став­ена от прода­ва­ча. Там къ­де­то ня­ма запазена це­на (но не и в друг случай), продавачът има право да надда­ва или лично или чрез друго ли­це (ко­ето мо­же да бъ­де и Аук­ционе­рът).

Г) Всички усло­вия, за­бе­лежки, описа­ния, твър­де­ния и други въпроси в каталога и друга­де, от­на­ся­щи се до вся­ка по­зи­ция/група по­зи­ции са пред­мет на вся­какви изявле­ния, мо­ди­фи­ци­ра­щи или отна­ся­щи се до съ­щи­те, направени от Аук­ционе­ра от трибу­на­та преди какво­то и да би­ло за­ла­га­не да е прие­то за та­зи позиция/група по­зи­ции.

4. Отме­ня­не/Ану­ли­ра­не


Въпреки други сроко­ве по те­зи Условия, ако до един ме­сец след продажба­та „A&M“ по­лу­чи писме­но уведомление от ку­пу­ва­ча на коя­то и да би­ла  по­зи­ция, че по не­го­во мнение той е умишлен фалши­фи­кат и в рамки­те на де­сет работни дни след по­добно уведомление, ку­пу­ва­чът върне на „A&M“ съ­ща­та та­зи по­зи­ция, в съ­що­то съ­стоя­ние, както е била по време­то на продажба­та и представи дока­за­телство, те­жест­та на до­казва­не­то пада върху ку­пу­ва­ча, което удовлетворя­ва „A&M„, че разгледа­но в свет­ли­на­та на вписване­то в ката­ло­га, позиция­та е умишлен фалши­фи­кат, то тогава продажба­та на позиция­та се анули­ра и „A&M“ ре­им­бурси­ра купу­ва­ча за су­ма­та, за­плате­на за съот­ветна­та по­зи­ция в рамки­те на де­сет ра­ботни дни от възстано­вя­ва­не­то на су­ма­та от стра­на на прода­ва­ча на „A&M„. При плащане с дебитни/кредитни карти сумата се възстановява по същата карта от която е направено плащането. В случай на спор, проблемът се уреж­да чрез ар­би­траж. И ку­пу­ва­чът и прода­ва­чът се съ­глася­ват да из­пълнят реше­нието. Пла­ща­не­то на разхо­ди­те за ар­би­тража се опре­де­ля от арбитратора.

5. Неустой­ки/ Неявя­ва­не в съд

A&M“ от­казва да но­си от­го­ворност за не­устой­ка/не­явя­ва­не в съд от стра­на както на ку­пу­ва­ча, та­ка и на прода­ва­ча, за­що­то те действат са­мо ка­то аген­ти на прода­ва­ча и за­то­ва не плащат на прода­ва­ча, до­ка­то не полу­чат плаща­не от ку­пу­ва­ча. Инструкции, да­ва­ни по те­ле­фо­на се прие­мат ка­то риска е за изпраща­щия, след ко­ето трябва да се потвърдят в писмен вид.

6.  Частен до­го­вор

В случай на продажба по си­ла­та на ча­стен до­го­вор, ку­пу­ва­чът се съ­глася­ва да се об­върже с те­зи усло­вия и вся­какви Спе­циал­ни усло­вия, за ко­ито той е информи­ран преди продажба­та.

7.   Инструкции

Тъй ка­то „A&M“ са аукционе­ри, всич­ки пред­ме­ти, до­ставе­ни в техни­те офиси и по­ме­ще­ния се считат за доставе­ни за продажба, по­сред­ством Търг, ос­вен ако в писмен вид не е указа­но друго, и се ка­та­ло­ги­зи­рат и прода­ват по усмотрение на „A&M„, прие­мат се от тях, ка­то се подчи­ня­ват на всич­ки условия за продажба. Като доставя пред­ме­ти­те на „A&M“ за включва­не в техни­те аукцион­ни продажби, всеки прода­вач приз­на­ва, че е приел и е съгласен с те­зи Условия.

8. Загу­ба и повре­да

A&M“ не но­си от­го­ворност за из­губва­не или поврежда­не на пред­ме­ти­те, за неото­ри­зи­ра­но преме­ства­не, ос­вен ако то­ва е резултат от не­бреж­ност на служи­те­ли­те на „A&M„, ка­то максимална­та му за­дълже­ност се огранича­ва до по­купна­та це­на, плате­на от ку­пу­ва­ча за то­зи пред­мет.

9.  Съхране­ние

A&M“ си запазват право­то да съ­храня­ват или уреж­дат съхранението (или в техни­те собстве­ни по­ме­ще­ния или друга­де по тяхно един­стве­но ре­ше­ние). Про­да­ва­чът или ку­пу­ва­чът но­сят отговорност за всич­ки и всякакви такси, които се плащат за съхране­ние, транспорт и за­стра­ховка на та­ки­ва пред­ме­ти.

10.    Пра­во да прода­ва

Купу­ва­чи­те по­емат такси­те за съ­хране­ние на стоки­те, оста­ве­ни в сгра­ди­те на „A&M“ или под по­пе­чи­телство­то на „A&M“ или на посочен от тях контраагент. Ако ку­пу­ва­чът е по­мо­лен да махне такива стоки, но те не са махна­ти в рамките на се­дем дни от отправя­не­то на ис­ка­не­то, „A&M“ си запазва право­то да прода­де стоки­те без по–на­татъ­шно съ­гласу­ва­не с ку­пу­ва­ча за по­емане­то на та­ки­ва такси. Мак­си­мална­та от­го­ворност на „A&M“ към ку­пу­ва­ча, в случай на за­гу­ба, произ­ти­ча­ща от та­ка­ва продажба се огра­ни­ча­ва до це­на­та, плате­на от купува­ча за стоки­те.

11.    Резерви

Всички стоки се из­ла­гат за продажба БЕЗ РЕ­ЗЕРВ по ус­мо­трение на Аукционе­ра, ос­вен ако не се по­лу­чат писме­ни ин­струкции, относно ре­зерви, преди за­почва­не­то на продажба­та.

12.    Обез­ще­те­ние

Про­да­ва­чът об­ез­ще­тя­ва „A&M“ съот­ветно срещу иско­ве във връзка със стоки, прода­де­ни от „A&M“ от името на прода­ва­ча.

13.    Ото­ри­за­ция на Про­да­ва­ча

Про­да­ва­чът  упъл­но­мо­ща­ва „A&M“ да прис­падне ко­ми­си­он­на­та и разхо­ди­те по уста­но­ве­ни­те курсо­ве от hammer pri­ce/фи­нална­та цена и приз­на­ва право­то на „A&M“ да за­държи вся­ка премия, която е плати­ма от купу­ва­ча.

14.    Пра­ва за фо­то­графии и илю­стра­ции

Про­да­ва­чът да­ва пълно и аб­со­лютно право на „A&M“ да фотографи­ра и илюстри­ра вся­ка група творби да­де­ни им за продажба и да ги из­ползва, както и фо­то­графии да­де­ни от продавача по вся­ко време, по тяхно усмотрение, свър­за­но или не с аукциона. В допълне­ние към го­ре­ка­за­но­то, внима­нието на всич­ки участни­ци в търга, ко­ито надда­ват и ку­пу­ва­чи­те се фо­ку­си­ра върху след­ни­те клау­зи, ко­ито прин­ципно се от­на­сят до купу­ва­чи­те и до други забележки и ин­форма­ция в ка­та­ло­зи­те.

15.    Инспек­ция

Все­ки ку­пу­вач, чрез пред­ла­га­не на це­на за творба, потвърждава, че е на­пълно удовлетворен преди надда­ването, по­сред­ством инспек­ция или по друг на­чин, от­но­сно усло­вия­та на продажба­та, фи­зи­че­ското усло­вие и описание на предме­та вклю­чи­телно, но не огра­ни­че­но до то­ва да­ли пред­метът е повре­ден или е бил по­правен или ре­ставриран.

16.    Соб­стве­ност и риск

Пра­вен до­ку­мент за собстве­ност не се да­ва на ку­пу­ва­ча, до­ка­то не за­плати пълна­та су­ма за пред­ме­та, но всеки пред­мет е отговорност са­мо на ку­пу­ва­ча от мо­мента на удара на чукче­то. Всеки ку­пу­вач да­ва пълно­то си име и постоянен ад­рес и при извиква­не от стра­на на Аук­ционе­ра плаща на „A&M“ та­ка­ва част от по­купна­та це­на, каква­то „A&M“ или Аук­ционе­рът мо­же да поис­ка. Ако ку­пу­ва­чът не на­прави то­ва, Аук­ционе­рът по свое усмотрение може да обя­ви пред­ме­та за продажба.

17.    Ста­тус на участни­ци­те в търга

Счи­та се, че всеки участник в търга действа ка­то прин­ци­пал, освен ако има писме­но потвърждение от „A&M„, на­праве­но преди продажба­та, че той действа ка­то агент или от името на на­зо­ван прин­ци­пал.

18.    Маха­не/Сва­ля­не на по­зи­ци­ите

А) Никоя по­купка не се ис­ка или сваля до­ка­то не се плати напълно и продажба­та се приклю­чи. Всички покупки се плащат и се преме­стват, ка­то риска е за ку­пу­ва­ча, а разхо­ди­те към приключване на сдел­ка­та на втория рабо­тен ден след продажба­та, ко­ето ако не се осъще­стви „A&M“ не но­си отговорност ако предмети­те се из­гу­бят, бъ­дат от­крад­на­ти, повре­де­ни или унищожени и всич­ки пред­ме­ти не махна­ти оста­ват на отговорност­та на купува­ча, с ми­ни­мум 10 € /24 ча­са  скла­до­ва такса.

Б) Ако ку­пу­ва­чът не ус­пее да плати пълна­та су­ма на по­купка­та до за­тваря­не на сдел­ка­та на втория ра­бо­тен ден след продажба­та, то­га­ва ку­пу­ва­чът не е из­пълнил за­дълже­ния­та си и „A&M“ има право:

– Да на­ло­жи лихва на ку­пу­ва­ча върху вся­ка по­купна це­на (както е дефинирана в клау­за 20), коя­то оста­ва неплате­на с курс, който е де­сет процент­ни пунк­та над ба­зисния курс на Евро­то по курса на на БНБ.

– Да прода­де повторно без уведо­мя­ва­не на ку­пу­ва­ча вся­ко количество предме­ти, за ко­ито „A&M“ не са получили пълна­та цена. Мак­си­мална­та задълже­ност от стра­на на „A&M“ към купувача, в случай на за­гу­ба се огранича­ва до це­на­та плате­на от ку­пу­ва­ча за то­ва ко­ли­че­ство.

В) Ако ку­пу­ва­чът не се съоб­ра­зи с ня­кои от те­зи изис­квания, „A&M“ си запазват право­то да от­ка­жат да приемат вся­какви наддава­ния/пред­ло­же­ни це­ни в бъ­де­щи продажби, на­праве­ни от или от името на неизпълни­лия задълже­ния­та си ку­пу­вач, или да изис­кват от клиен­та да де­по­зи­ра су­ма в брой преди наддавания­та, в случай на по­след­ва­ла продажба.

Г) Ако ку­пу­ва­чът не из­пълни ня­кое от те­зи усло­вия, су­ма­та коя­то се по­крива от прода­ва­ча, „A&M“ или от Аук­ционе­ра, от то­зи купувач включва вся­какви за­гу­би, произ­ти­ча­щи от препродажба на ко­ли­че­ство­то предме­ти, за­ед­но с такси­те и разхо­ди­те на двете продажби лихва­та върху су­ми­те, коя­то е 10% пунк­та годишно над ба­зисния курс на БНБ. Пари, де­по­зи­ра­ни в ча­стич­ни плаща­ния се за­държат от „A&M“ на смет­ка за не­из­пълне­ни за­дълже­ния на този ку­пу­вач към „A&M“ или към прода­ва­ча.

Д) „A&M“ не прие­мат друго плаща­не, ос­вен: в брой от ку­пу­ва­ча, чрез определе­ни де­битни и/или кредитни карти или чрез ди­ректен тран­сфер на сред­ства по банко­ва смет­ка, указани от „A&M„. Във всич­ки случаи чи­стата сума, креди­ти­ра­на по банко­ва­та смет­ка на „A&M“ след прис­па­да­не на всич­ки банко­ви такси и т.н., трябва да уреди на­пълно всич­ки су­ми от ку­пу­ва­ча по отноше­ние на негови­те по­купки. Творби­те, плате­ни по банков път, се получават след по­лу­ча­ва­не­то на су­ма­та в банко­ва­та смет­ка на „A&M„, но не по–късно от три работни дни след фи­ни­ли­зи­ра­не­то на Аук­циона.

19. Покупни це­ни

Купу­ва­чът на ед­но ко­ли­че­ство/една картина плаща окончателната цена/hammer pri­ce плюс премия. Премия­та се изчисля­ва на 20% за стойности до €2.000 на всеки отделен лот, над тази сума до €19.999 е 15% и за €20.000 и нагоре – 10%. Таксата се изчислява за всеки лот поотделно.

20.    Пла­ща­не с де­битна и кредитна карта

A&M“ прие­мат плаща­не с дебитни/кредитни карти на Vi­sa и Ma­ster­card. Лих­ва върху плаща­ния­та с кредитни­те карти не се на­чи­сля­ва. Аукционната къща не съхранява данни от банкови карти

21.    Отго­ворност на трета стра­на

Вся­ко ли­це в по­ме­ще­нието, къ­де­то се провежда Аук­цион­на на „A&M“ по вся­ко време се счита, че се на­ми­ра там на свой риск. Те не мо­гат да имат претенции към „A&M„, служи­те­ли­те им или агенти­те, за­ра­ди ин­ци­дент, на­ра­ня­ва­не, повре­да или за­гу­ба, както и да са причи­не­ни те, ос­вен ако те не са причи­не­ни от пря­ка небреж­ност на служи­те­ли­те на „A&M„.

22.    Инте­лекту­ал­ни права

Всички текстове, терми­ни, по­ня­тия, както и специали­зи­ра­ни данни са регистри­ра­ни от „Апо­лон и Меркурий“ и не мо­гат да бъдат препе­ча­твани, публику­ва­ни или ре­проду­ци­ра­ни без изричното писме­но разре­ше­ние на Аукциона­та къ­ща.

23. При възникване на право на отчисление при препродажба на произведение на изкуството съобразно разпоредбата на чл. 20 от ЗАПСП и сл. и/или предявяването му пред някоя от страните по настоящия договор, отчислението се дължи в цялост от Клиента (този, който е оставил картини за продажба на АК A&M)

24. Всички спорове, породени от договори или отнасящи се до тях, включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договорите или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Международния Арбитражен съд при Алианс за правно взаимодействие, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

БАНКОВАТА СМЕТКА на АК „Аполон и Меркурий“
в български лева (BGN) е в ДСК Банк:
ЕИК: 131551593
адрес: ул. „Любен Каравелов“ № 1
МОЛ: Игор Марковски
IBAN: BG 30 STSA 930 000 233 602 54
BIC: STSABGSF

Фактури се издават по електронен път и са задължителни!

(Публикувано за първи път 1991г., преработено периодично до 2021г.)