За фирмата

Аукционна къща “Аполон и Меркурий” ООД води началото си от месец Май 1986г. първоначално като кръг от приятели и съмишленици. Занимава се с атрибуция на произведения на изкуството, организиране на търгове и изложби, реставрация и консервация на творбите, както и с оценки и консултации на същите.

Обикновено търговете протичат при ред и условия, които са изрично публикувани и обнародвани предварително.

Освен в София “A&M” прави Аукциони и в Пловдив, Бургас, Варна, Плевен и Велико Търново.

A&M” притежава собствена галерия, която работи на затворен принцип (чрез уговорка по телефона)

A&M” откри Художествен салон и Аукционна къща на 08.11.2001г. в София на адрес: бул. “Евлоги Георгиев” № 87, която работи до 08.11.2004г.

A&M” издаде монография за художника Павел Кръстев през 2002г.

A&M” издаде книгата “Митът Димитър Казаков – Нерон” с автор проф. Аксиния Джурова през 2003г.

A&M” продава творби на модерните български автори като (по азбучен ред): Бойко Колев, Васил Иванов, Генко Генков, Греди Асса, Димитър Казаков, Димитър Буюклийски, Едмонд Демирджиян, Емил Стойчев, Николай Алексиев, Никола Манев, Христо Йотов и др.

От класическите български автори “A&M” продава творби на (по азбучен ред):  Антон Митов, Бенчо Обрешков,  Васил Стоилов, Владимир Димитров – Майстора, Давид Перец, Златю Бояджиев, Илия Петров, Никола Бояджиев,  Иван (Ян Вацлав) Мърквичка, Ярослав Вешин и др.

При желание “A&M” издава сертификати.

A&M” подържа връзки с някои от Западноевропейските търговци и галерии. Притежава “библиите” на аукционите по света, с личен автограф от автора – най-авторитетния каталог за продажби на произведения на изобразителното изкуство – MAYER.

Фирмата “A&M” е регистрирана като Дружество с Ограничена Отговорност през 1995г. и има за първоначални съдружници Димитър Фицов и Игор Марковски.

Димитър Фицов (02.10.1950г.) е завършил Художествената Академия (специалност “Скулптура”) през 1978г. при проф. Величко Минеков. Бил е преподавател по теория и методика на изобразителното изкуство в СУ “Климент Охридски” и Университета в Благоевград. Бил е мениджър на СБХ на частни начала с договор през 1993-1994г. Организирал е най-големите изложби на площ от 800кв.м. на 1 ет. на ул. “Шипка” № 6. Създател на първата класация на изобразително изкуство на съвременни български художници (“Художник на месеца”, в-к “Хайлайф”, 1991г.); Автор на редица публикации в периодичния печат върху социология на изкуството, еротика в изкуството, криминология на изкуството и др. Като търговец и колекционер работи от 1978г. когато участва в изложбата “Художникът на работа в Америка” (от Американската културна програма). Един от познавачите и създателите на пазара на изкуство в България след 80-те години на ХХ в. Владее английски език. (gsm +359-87-8885888)

Игор Марковски (05.25.1963г.) е завършил ВИТИЗ “Кр. Сарафов” (специалност “Актьорско майсторство”) през 1984г. при проф. Сашо Стоянов и Университета за национално и световно стопанство (УНСС), Висшата школа по мениджмънт и администрация – “Специалист по икономика на масмедиите”, през 1998г. Бил е актьор в Търговище и театър “Сълза и Смях” (до 1991г.). От есента на 1992г. до 1999г. вкл. работи във Voice Of America – Europe (радио “Витоша”). Един от основателите и редактор на в-к “Хайлайф”; автор и водещ на шоу програми и телевизионни предавания. Бил е мениджър на художниците Едмонд Демирджиян и Иван Яхнаджиев. Автор на публикации в периодичния печат за редица изложби за времето 1991 – 1995г. След 1990г. прави контакти и връзки с галерии извън страната и предлага творби от български автори, включително и по Интернет. Член на СБЖ, Съюза на Артистите, Български Делфийски комитет, Фондация „Венко Марковски“, Фондация „Едмонд Демирджиян“ и др. Владее английски език. (gsm +359-87-8884888)

„Apollo&Mercury“ Ltd – Salon of Art and Auction House – has been operating since 1986. It originally existed as a circle of friends and people sharing the same ideas and exchanging and trading works of art between themselves. „Apollo&Mercury“ Ltd was originally established as a sole proprietor company and in 1995 registered as a limited company. Its first partners were Dimitar Fitzov and Igor Markovski.
„Apollo&Mercury“ Ltd deals with a wide range of activities, such as attributing works of art, organizing auctions, restoring and preserving works of art, as well as evaluating works of art and providing consultation services.

Up to now „Apollo&Mercury“ Ltd has organized 50 auctions of works of art, the last 30 of which at the „Sheraton“ hotel in the Bulgarian capital Sofia and in the „Tromontium-Princess“ hotel in Bulgarian second biggest city of Plovdiv. The main principle observed about the auctions used to be their not being made public. However, in the last two years „Apollo&Mercury“ Ltd adopted a new, more media-open policy in this respect, which is why the auctions have been made public with admission fee.

Auctions usually follow the agenda:

– Inspection of works (60 minutes prior to opening);
– First part: Modern Bulgarian Art (10 – 15 works);
– Second part: Classic Bulgarian Art (25 – 35 works)

A third part was also introduced at one of the auctions held so far (09.12. 1999) – „West European Fine Art“, which was designed to kind of provoke collectors and connoisseurs of works of art, because works dated to the 17th, 18th, 19th centuries were exhibited, as well as such of the 20th century, originally painted by world remowned artists such as Elti De Vliger, Pissaro, Salvador Dali, Grigoresku, J. Stewart, M. Goodman, J. Pascin, H. Dirosa and others.

In 2002 „Apollo&Mercury“ Ltd released a monography of famous Bulgarian artist Pavel Krastev (1890 – 1916) in 1000 copies, which are not on sale, but are exclusively given free in the galleries and art institutions Bulgaria-wide, as well as to true art connoiseurs.

The Bulgarian National Library „St. St. Cyril and Methodius“ has expressed its gratitude for the donation made by „Apollo&Mercury“ Ltd in a special letter dated 28.06.2002, No 730. Pavel Krastev’s monography has already been sent worldwide to the city libraries in Washington D.C., New York, Stanford, Burkley, Seattle, Bloomington, Madison, Chicago, London, Paris, Strasbourg, Warsaw, Prague, Bucarest, Budapest, Skopie, Moscow, Saint Petersburg, Kiev, Minsk, Talin, Riga and Vilnius.
The monography has also been donated to the city libraries in a big number of major Bulgarian cities, among which Plovdiv, Varna, Ruse, Veliko Tarnovo, Shoumen, Bourgas, Blagoevgrad, Haskovo, Stara Zagora, Pleven, Vratza, Smolyan, Kardjali, as well as the Sofia city libraries and the Bulgarian National Library „St. St. Cyril and Methodius“. According to the will of Pavel Krastev’s heirs „Apollo&Mercury“ Ltd has donated 12 works by him to the leading galleries in Sofia and Bulgaria-wide. The donation was officially made public at a special exhibition in December 2002 in the Houses of the Bulgarian Parliament.

In 2003 a special hardback edition of the monography of artist Dimitar Kazakov – Neron is to be released (written by Dr. Axinia Djurova).

„Apollo&Mercury“ Ltd offers for sale works of outstanding modern Bulgarian artists as for example: Dimitar Kazakov, Dimitar Bujukliski, Genko Genkov, Vassil Ivanov, Nikolay Aleksiev, Gredi Assa, Vyhronii Popnedelev, Andrey Daniel, Hristo Yotov, Nikola Manev, Emil Stoychev and others. „Apollo & Mercury“ Ltd offers for sale canvases by the following classic Bulgarian artists: Ivan Vazlav Murkvitchka, Anton Mitov, Zlatju Bojadzhiev, Georgi Mashev, David Perets, Vladidmir Dimitrov the Master, Bentcho Obreshkov, Vassil Stoilov and others.

Upon special request, „Apollo&Mercury“ Ltd issues certificates.

Working for „Apollo&Mercury“ Ltd:

Dimitar FITSOV (born on 02. 10. 1950) is a graduate of the Art Academy (major in sculpture), finished higher education in 1978 in the class of prof. Velitchko Minekov. Has lectured theory and methods of fine arts in the Sofia University „St. Klyment Ohridsky“ and the University in the town of Blagoevgrad. Has worked as managing director of the Union of Bulgarian Artists between 1993-1994. Has organized the largest scale exhibitions in Bulgaria on a total area of 800 sq.m. on the first floor of 6 „Shipka“ st in Sofia. Mr. Fitsov is the original author of the first of its kind rating of fine arts for contemporary Bulgarian artists. („Artists of the month“, „Hi-life“ newspaper, 1991).
Author of a number of publications in Bulgarian periodicals on sociology of arts, eroticism in arts, criminology of arts etc. Has worked as a dealer and collector since 1978, when he took part in the „Artists working in America“ exhibition (part of the the American Culture Programme).
One of the experts and founders of the market of arts in Bulgaria after the 1980s. Has good command of English.

Igor MARKOVSKI (born on 25. 05. 1963) finished the Higher Institute of Theatrical and Film Arts in 1984 with major in theatrical performance in the class of prof. Sasho Stoyanov. Has also graduated from the University of National and World Economy in Sofia – major in mass media management. Worked as theatre actor in the town of Targovishte and „Salza i Smjah“ Sofia Theatre till 1991. From the autumn of 1992 to the autumn of 1999 worked for „Voice Of America – Europe“ and its Bulgarian service – „Vitosha“ radio. One of the founders and editors of the „Hi-life“ publication, author and presenter of a number of radio and TV shows. Created and self-performed the musical logotypes of „Signal plus“ radio. Worked as a reporter and host in „Vsiaka Nedelia“ popular Bulgarian TV broadcast (1995 – 1997, 2002 – 2002). Created and produced radio broadcasts „Zebra“ and „Pharaon“ on the air of the „Vitosha“ radio, as well as „Clear Zone“ – in „Darik“ radio. PR Director of CSKA FC from March 2000 to November 2002. Worked as manager of famous Bulgarian artists Ivan Yahnadjiev and Edmond Demirdjian. Author of publications in periodical publications on a number of exhibitions for the 1991-1995 period. Since 1990 – establishing contacts and connections with galleries abroad and offering works of Bulgarian authors for sale, including via the Internet. Presenter of all auctions of the company. Has excellent command of Macedonian and good command of English and Serbo-Croatian.