някои становища…

Становище относно прословутата Наредба Н-3 на Министерството на културата…
Прочети тук!

С Т А Н О В ?? Щ Е

Относно извър??ване на търговска дейност с културни ценности

За да бъде необходима регистрацията на търговски дружества (аукционни къщи/галерии) и т.н. като търговци по смисъла на Закона за културното наследство е необходимо да се отговори дали търговецът извър??ва възмездни сделки с предмети, които са културна ценност.

Отговор на този въпрос дава Приложение № 12 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извър??ване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности:

Приложение № 12

към чл. 21, ал. 4

Категория Датирани отпреди: На стойност в лева, равна или над:
1. Археологически предмети, датиращи от поне 100 години, които са открити при разкопки и находки на су??а или под водата, археологически обекти, археологически колекции 100 години за всяка стойност
2. Елементи, представляващи интегрална част от паметници с артистична, историческа или религиозна стойност, които са били разчленени и датират от поне 100 години 100 години за всяка стойност
3. Картини и живопис, различни от тези от категории 4 или 5, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали 50 години 300 000
4. Акварели, гва??ова живопис и пастели, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа 50 години 60 000
5. Мозайки, различни от тези, класирани в категории 1 или 2, изпълнени изцяло на ръка, от всякакви материали, и рисунки, изпълнени изцяло на ръка, върху всякаква основа и от всякакви материали 50 години 30 000
6. Оригинални гравюри, щампи, сериграфии и литографии, със съответните им оригинални плаки и разпечатки 50 години 30 000
7. Оригинални скулптури или фигури и копия, произведени по същия начин като оригинала, различни от включените в категория 1 50 години 100 000
8. Фотографии, филми и негативи от тях 50 години 30 000
9. Свитъци и ръкописи, включително карти и музикални произведения, единично или в колекция 50 години за всяка стойност
10. Книги, датиращи отпреди 100 години, единично или в колекции 100 години 100 000
11. Печатни карти, датиращи отпреди 200 години 200 години 30 000
12. Архиви, части от тях, от всякакъв вид, датиращи отпреди 50 години 50 години за всяка стойност
13. а) Колекции и образци от зоологически, ботанически, минералогически или анатомически
б) Колекции от исторически, палеонтологически, етнографски или нумизматичен интерес
100 000
14. Транспортни средства, датиращи отпреди 75 години 100 000
15. Всеки предмет с антична стойност, който не е включен в категориите от 1 до 14 50 години 100 000
играчки, игри
стъклени изделия
предмети от златарски или сребърни произведения
мебели
оптически, фотографски или кинематографични апарати
музикални инструменти
часовници, различни видове, и части от тях
предмети от дърво
керамика
гоблени
килими
тапети
оръжия

Видно от Приложение № 12 за да бъде една движима вещ културна ценност тя трябва едновременно да отговаря на две предпоставки, а именно: да датира от период не по-малък от ….х…. години и да бъде определена на стойност равна или по-голяма от цената х. Така например, ако се спрем на Категория № 3 от Приложение № 12 Картини и живопис, видно от нея е, че ако една картина датира от по-малко от 50 год. то тя не представлява културна ценност, независимо от цената й, която може да се търси. Ако картината датира от преди повече от 50 год., но явно тя не може да бъде оценена за сума равна или по-голяма от 300 000 лв. по същия смисъл на наредбата тя не представлява културна ценност. Предпоставките за датиране и стойност са кумулативни. Ето защо и предписанията на Закона за културното наследство не следва да са относими за такива търговци, т.е. последните не следва да се регистрират съгласно чл. 115 и сл. от Закона за културното наследство, респективно и да изпълняват разпоредбите на чл. 122 от Закона за културното наследство, според които „Аукционистът уведомява министъра на културата за всеки търг най-малко 45 дни преди провеждането му и представя каталог с предлаганите за продажба културни ценности.”, ако търгуват с движими вещи, които не могат да бъдат категоризирани съгласно Приложение № 12 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извър??ване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности.

Няма пречка, лица, регистрирани по Търговския закон или по Закона за кооперациите да се регистрират в регистъра при Министерство на културата като лица, извър??ващи търговска дейност по чл. 115 от Закона за културното наследство. За тях задълженията по Раздел V от ЗКН възникват тогава, когато обект на възмездни сделки са движими вещи, представляващи културни ценности. В този смисъл, ако обект на наддаване в един бъдещ аукцион са предмети, за които Приложение № 12 от Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г. за реда за извър??ване на идентификация и за водене на Регистъра на движими културни ценности не се отнася, то не е необходимо уведомление до министъра на културата, нито съставянето на каталог и обявяването му в интернет и всекидневниците. ??зготвянето на такъв зависи изцяло от аукциониста, организиращ търга, без да му се вменява задължение за това. От друга страна, има ли обект, който представлява културна ценност, обявен е за такъв по надлежния, предвиден в ЗКН и Наредба № Н-3 от 03.12.2009 г., ред, то следва предписанията на закона да бъдат спазени.

По отно??ение на въпросите, свързани с идентификацията и регистрацията на културни ценности. ??дентификацията е дейност, чрез която се определя дали дадено нематериално или материално свидетелство съответства на критериите за културна ценност, както и неговата класификация и категоризация по реда на закона. ЗКН изчерпателно изброява компетентните органи и процедурите, които следва да бъдат спазени. Възниква въпросът, как се процедира, когато собственикът на едно произведение на изкуството не знае, а и не може сам да определи, нито от кога датира неговата картина, нито за каква сума тя би могла да бъде оценена. Става въпрос за момента на хипотетичната възможност една движима вещ да бъде или да не бъде предмет „културна ценност”. Приложение № 12 все пак поставя точни граници, но съществуват доста произведения на изобразителното и изящното изкуства, които биха могли да са на границата на понятието „културна ценност”. Ако аукционистът или собственикът на това произведение имат съмнение, че въпросното може да бъде „културна ценност”, то те трябва да се обърнат към националните и регионалните музеи самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и вис??и училища, за да се определи дали въпросната движима вещ е „културна ценност”. Закона не казва, че всеки един предмет преди да бъде продаден трябва да е преминал такава идентификация, т.е. такава се прави само за тези произведения, за които съществува хипотетичната възможност да бъдат „културна ценност”. Следователно дори да говорим за едно наистина скъпо произведение, ако сумата от 300 000 лв. е нереалистично висока за него, то същото трудно би било оценено от компетентната комисия за тази сума, така че да се налага неговият собственик/аукционист да преминава процедурата по идентификация и регистрация на това произведение.

Настоящото не претендира и не може да обхване всички аспекти на разглеждания проблем. Актуално спрямо нормативната уредба към Април 2010 г.

?? СЕГА М?? КАЖЕТЕ КЪДЕ Е СБЪРКАЛА Ф??РМАТА „Аполон и Меркурий“, когато е направила Търг на 27 Май, който бе??е спрян от МВР и М-во на културата?


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *